Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNIE Z ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

I. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest HBMS Sp. z o.o. z siedzibą w Lubartowie.

II. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. wysyłki pocztą elektroniczną newslettera (zawierającego w szczególności informacje dotyczące firmy, nowych jej produktów oraz aktualnej oferty i promocji). Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz zwiększaniu sprzedaży oraz na utrzymywaniu relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 2. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z Państwem, udzieleniu odpowiedzi na zadane pytania oraz nawiązania i utrzymywania relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu zawarta umowa (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 4. finansowo – księgowych. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będą tu stosowne przepisy prawa podatkowego i przepisy o rachunkowości, zwłaszcza art. 74 ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 5. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie tu nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami i dochodzeniu ich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności lub  Pani/Pana* dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w w/w celach przez niżej wymienione okresy, w przypadku:

 1. Newslettera – do czasu wycofania zgody na otrzymywanie go, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 2. korespondencji mailowej, faksowej lub telefonicznej z Państwem – przez okres konieczny do utrzymywania bieżących relacji (np. wymiany korespondencji), a po jej ustaniu – przez okres roku;
 3. obsługi zamówień, realizacji współpracy, świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę – przez okres potrzebny do realizacji w/w, a po tym czasie jeszcze przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń określonych przepisami prawa;
 4. finansowo – księgowych – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości;
 5. obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu upływu terminu ich przedawnienia;

V. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie moim pracownikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu przesyłania newslettera drogą elektroniczną (e-mail), którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.

 VI. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:

 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 4. przenoszenia danych ;
 5. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może uniemożliwić przesyłania newslettera drogą elektroniczną (e-mail).

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.